Huisregels

Huisregels bij Ineke Nails•Beauty 

□               Wanneer u een afspraak boekt, gaat u automatisch akkoord met onze huisregels;

□               tijdens je aanwezigheid in het salon is het verplicht om een mondmasker te dragen;

□               klant is op de hoogte dat er bij niet nakomen van een afspraak of afmelding later dan 24 uren voor de afspraak een factuur van 20 euro in rekening wordt gebracht van de klant;

□               Ineke verwacht dat de klant op tijd aanwezig is bij de gemaakte afspraak. Indien de klant later is dan minimum 10 minuten wordt de afspraak verplaatst naar een ander vrij moment in de agenda;

□               klant geeft toestemming aan Ineke om foto’s te gebruiken voor publicatie of reclamedoeleinden (website, Facebook, Instagram, …);

□               prijzen zijn aanwezig op website en in salon;

□               Ineke is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies of diefstal van spullen. Bij diefstal wordt altijd de politie verwittigd;

□               klant gedraagt zich volgens aanvaarde normen in de salon. Er mag niet gerookt worden. We hebben een groot hart voor dieren en kinderen maar helaas is de ruimte erg beperkt en hangen er gevaarlijke dampen in het salon door de gebruikte producten. Daarom verzoeken we om geen gezelschap mee te brengen naar het salon;

□               klant gaat akkoord met de algemene voorwaarden vermeld op www.InekeNailsBeauty.be door het boeken van een afspraak.

 Algemene voorwaarden van Ineke Nails•Beauty

Door het maken van een afspraak met Ineke Nails•Beauty, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder besproken worden. Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden, mag u altijd contact opnemen met Ineke Nails•Beauty.

1 Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ineke en een cliënt waarop het schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Inspanningen
Ineke Nails•Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ineke Nails•Beauty zal zoveel als mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3 Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Ineke Nails•Beauty  melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ineke Nails•Beauty een administratieve kost van 20 euro voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Ineke Nails•Beauty de afspraak annuleren en verplaatsen naar een ander vrij moment in de agenda.

Ineke Nails•Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.
Indien de cliënt twee keer niet komt opdagen, wordt dit genoteerd op de zwarte lijst. De afspraken dienen dan eerst betaald te worden anders kan er geen nieuwe afspraak gemaakt worden.

4 Betaling
Ineke Nails•Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website of in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Ineke Nails•Beauty vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in het salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Dit kan gebeuren met contant geld. Overschrijvingen zijn niet toegestaan bij Ineke Nails•Beauty.

5 Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Ineke Nails•Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Ineke aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Ineke Nails•Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenfiche. Ineke Nails•Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ineke Nails•Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

6 Geheimhouding
Ineke Nails•Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ineke Nails•Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7 Aansprakelijkheid
Ineke Nails•Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ineke Nails•Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Ineke Nails•Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het salon.

8 Beschadiging en diefstal
Ineke Nails•Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Ineke meldt diefstal altijd bij de politie.

9 Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan Ineke. Ineke Nails•Beauty moet binnen vijf werkdagen een antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Ineke Nails•Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen tussen Ineke Nails•Beauty en de cliënt.

10 Nail art
Indien Ineke Nails•Beauty een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Ineke Nails•Beauty. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Ineke Nails•Beauty. Ineke mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

11 Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in het salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ineke Nails•Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12 Recht
Op elke overeenkomst tussen Ineke Nails•Beauty en de cliënt is Belgisch recht van toepassing.